Draudzīgs

bitēm!

Biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”

Lauksaimniecība nav iedomājama bez bitēm!

Daudzi lauksaimnieki ir arī biškopji.

Biškopji ved savus stropus uz rapšu laukiem, jo tie ir bagāti ar nektāru un putekšņiem.

Biškopība ir un paliks lauksaimniecības nozare.

Jābūt savstarpējai cieņai un saimniekošanai līdzās.

MEMORANDS

‘Draudzīgs bitēm’

Mēs, biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”, apzināmies, ka tūlītēja un pilnīga atteikšanās no ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas Latvijā nav iespējama, taču uzskatām, ka ilgtermiņā mēs Latvijā spējam izveidot lauksaimniecības produktu ražošanu, izmantojot vidi saudzējošus pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību un samazinot risku cilvēku veselībai un videi.

Aicinām lauksaimniekus, kuri nodarbojas ar augkopību, ievērot šādas apputeksnētājiem draudzīgas prakses:

 • Stingri ievērot AAL lietošanas prasības. Nesmidzināt insekticīdu darbīgo vielu saturošus preparātus un to tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem ziedošu augu platību apstrādei dienas laikā. Insekticīdu lietošana ziedošu augu platību apstrādei ir atļauta tikai nakts laikā no pulksten 22.00 līdz 5.00.
 • Apzināt informāciju par profilaktiskiem agrotehniskajiem un citiem pasākumiem, kuri spēj nodrošināt alternatīvu sintētiskajiem AAL.
 • Apzināt un izprast medus bišu un citu apputeksnētāju nozīmi agrocenozēs un ekosistēmā kopumā.
 • Laikā, kad notiek aktīva kultūraugu ziedēšana, un sējumā novērojami apputeksnētāji, ja ir nepieciešams veikt fungicīda smidzinājumu, to darīt agrās rīta vai vēlās vakara stundās, lai mazinātu AAL nonākšanu zieda nektārā un ziedputekšņos, mazinātu iespēju bitēm nonākt kontaktā ar šiem preparātiem un lietderīgāk ierobežotu augiem kaitīgos organismus.
 • Gadījumā, ja kultūraugu ziedēšanas laikā tomēr nepieciešams veikt insekticīdu nesaturošu šķidrumu smidzināšanu diennakts gaišajā laikā, pārliecināties par apputeksnētāju neesamību konkrētajā platībā. Ja apputeksnētāji platībā atrodas, pārlikt smidzinājumu uz citu laiku.
 • Neizmantot glifosātu saturošu preparātu papuvēs ar ziedošiem augiem laika posmā no 05:00-22:00, ja tajās novēroti apputeksnētāji.
 • Ja pie apstrādājamā lauka robežas ir novietoti bišu stropi, uz kuriem norādīta biškopja kontaktinformācija, sazināties ar saimju īpašnieku, un informēt par plānotajiem darbiem.
 • Ja pie apstrādājamā lauka 3 km tuvumā ir bišu saimes, un lauksaimniekam ir praktiska iespēja informēt bišu saimju īpašniekus, informēt bišu saimju īpašniekus par plānotajiem darbiem.
 • Veidot un saglabāt mājvietas dabīgajiem apputeksnētājiem.
 • Vietās, kur šāda prakse neapdraud satiksmes vai cita veida drošību – ceļmalas, buferjoslas un neproduktīvās platības ar dabīgo veģetāciju pļaut vai smalcināt pēc ziedošo augu noziedēšanas.
 • Pēc galveno kultūraugu novākšanas sēt starpkultūras, sēklu maisījumos iekļaujot apputeksnētājiem noderīgus augus un dodot iespēju augiem noziedēt.
 • Apsvērt iespēju saimniecībai nepieciešamo ekoloģiski nozīmīgo platību vismaz 5% apmērā nodrošināt gar upēm, ezeriem, dīķiem, grāvjiem, ceļmalām un platības robežām, veidojot buferjosas ar dabīgo veģetāciju, vai augu maisījumiem, kuros ir iekļauti dažādu nektāraugi.
 • Izvērtējot iespējas, sēt buferjoslas, kuru sēklu maisījumos ir iekļauti dažādus apputeksnētājiem noderīgi nektāraugi, dodot iespēju augiem noziedēt.

Aicinām biškopjus ievērot
šādas prakses:

 • Ja biškopim ir praktiska iespēja – informēt lauksaimniekus par ieceri izvietot bišu stropus sējplatības tuvumā.
 • Gadījumā, ja nav iespējams iegūt sējumu īpašnieka kontaktinformāciju, uz izvietotajiem stropiem norādīt stropu īpašnieka kontaktinformāciju.
 • Apzināt un iespēju robežās ieviest profilaktiskos pasākumus, kuri spēj nodrošināt bišu saimju dzīvotspēju (varrozes ierobežošana, atbilstošas barības bāzes nodrošināšana, u.c. )
 • Informēt lauksaimniekus par iespējām izvietot vientuļo bišu viesnīcas saimniecības teritorijās, kā arī, iespēju robežās, skaidrot to izvietošanas, izveides un uzturēšanas principus.
 • Apzināties un izprast augkopības kultūru nozīmīgumu augkopības saimniecību dzīvotspējas sakarā.
 • Informēt lauksaimniekus par biškopībā noderīgiem nektāraugiem, un iespējām tos ietvert dažādos sēklu maisījumos
 • Veicināt vientuļo bišu un dabīgo apputeksnētāju dzīvotņu izveidi, uzturēšanu un saglabāšanu, apputeksnētājiem vērtīga buferjoslu/zālāju botāniskā sastāva izveidošanu, u.c;

DALIES AR MEMORANDU

PIEVIENOTIES MEMORANDAM

‘Draudzīgs bitēm’

Augstākminēto uzskatu sev par saistošu un apņemos ievērot!
Lūdzu, aizpildiet pieteikumu un nosūtiet Apvienībai par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Apvienība sazināsies ar Jums.

Pieteikumā jāaizpilda visi lauki!
Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi *
Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas *
Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā *

MEMORANDAM PIEVIENOJUŠIES:

Valters Zelčs
ZS “Rīveri”, Tukuma novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Māris Freimanis
ZS “Buki”, Annenieku pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Ieva Alpa-Eizenberga
S. Eizenberga ZS “ROBEŽNIEKI”, Salacgrīvas pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Arnis Burmistris
ZS “Vilciņi 1”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Matīss Pāvelsons
ZS “Palāsītes”, Ziras
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Māris Kreicbergs
ZS “Andulaiši”, Saldus novads, Zvārdes pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Nauris Smirnovs
ZS ”Pumpuri”
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Normunds Feters-Fekters
SIA “Upeskalni AB”
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Jānis Straģis
ZS “Krišjāņi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Roberts Mucenieks
SIA “Saktas ZS”, Valmieras novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Artūrs Grudovskis
ZS “Lielvaicēni”, Vītiņu pagasts, Dobeles novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Laura Jaudzema
“Jaunliepu” mājas, Rikavas pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Arnis Jēkabsons
ZS “REŠŅI”, Tukuma novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Denis Rasimenoks
ZS “Dzirnavas”
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Gints Jurka
ZS “Straumēni” Tukuma novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Mārtiņš Trons
SIA “Reits”, Ludzas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Reinis Balodis
Dunavas pagasta M. Baloža zemnieku saimniecība “Lejas Jērāni”. Sēlijā.
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Kaspars Antīpins
SIA “Lielvircava AGRO”, Jelgavas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Reinis Balodis
SIA “Eglona”, Sēlija
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Hauke Timzens
SIA “Balticagrar”
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Aigars Putra
ZA ”Pīlādži”
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Mareks Bērziņš
ZS “Lojas”, Mazsalaca, Valmieras novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Kaspars Duge
ZS “Terēņi”, Jelgavas novads Vilces pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Arnolds Jatnieks
ZS “Vaidelotes”, Bauskas nov., Codes pag.
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Reinis Rūtiņš
ZS “Zvaigznītes”, Ogresgala pagasts, Ogres novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Aivars Cimermanis
ZS “Aņģi”, Dobeles novads, Bērzes pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Māris Bērziņš
ZS “Rīgmaļi”
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Edgars Ukše
ZS “Rožlejas”, Džūkstes pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Kaspars Skranda
SIA “Karlīnes dārzi”, Zosēni
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Āris Kaģis
ZS “Bērši”, Plāņu pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Matīss Grīnbergs
ZS “Adzelvieši”
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Raivis Apse
ZS “Mazannīcas”, Bauskas novads, Īslīces pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Andris Dietlavs
ZS “Ķeņģi”, Valmieras novads, Dikļu pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Aigars Oļukalns
ZS “Grāvīšu mājas”, Praulienas pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Elvis Lazdiņš
ZS “Lazdiņi”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Elvis Lazdiņš
SIA “Latvijas Grauds”, Zebrenes pagasts, Dobeles novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Martins Flaksis
ZS “Krastmaļi”, Dunalka
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Valdis Možvillo
SIA “TĒRAUDIŅI”, Aloja, Vidzeme
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Toms Knope
ZS “Rudeņi”, Jelgavas novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Edgars Elstiņš
SIA “PALSA” Smiltenes novads, Variņu pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Rinalds Bārs
SIA “Vanči”, Vecsvirlauka
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Gatis Gailītis
SIA “Luuker”, Ogres novads, Meņģeles pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Romāns Kursītis
ZS “Rožkalni”
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Baiba Mikāla
SIA “Upeskalni AB”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Aivis Aizsilnieks
SIA “Palsa”, Smiltenes novads, Variņu pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Reinis Lazdāns
ZS “Lazdiņi”, Augšdaugavas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Jānis Krieviņš
ZS “Melderi”, Krimuldas pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Ivars Gruduls
ZS “ĀBELES’, Varakļānu novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Olegs Gekišs
“Zaļmuiža”, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Māris Zalāns
ZS “Drivas”, Preiļu novads, Saunas pagasts
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Dāvis Pundurs
ZS “ĢĒĢERI”, Nereta, Pilskalne, Aknīste, Rite
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Jānis Pundurs
ZS “TĀLUMI”, Nereta
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Raitis Ence
ZS “RAITI”, Vītiņu pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Edvīns Sarkans
ZS “Liepas”, Ludzas novads, Pušmucovas pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Persijs Kaufmanis
ZS “Jušķēni”, Jušķēni, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Dainis Druseiks
ZS “Paegļi”, Brunavas pagasts, Bauskas novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Gita Evertovska
ZS “Kalna Brinģini”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Artūrs Tjušs
ZS “Laukmaņi”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Artūrs Tjušs
ZS “Meža Grumuži”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Jānis Salmans
ZS “Salmaņi”, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Markus Schulte Hoette
SIA “Rapsulauks”, Saldus novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā ir izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Toms Bērziņš
SIA ,,Kalna Tomēni”, Smiltenes pagasts
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Rainers Viniarskis
ZS “Boļi”, Svētes pagasts, Jelgavas novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Anna Rasimenoka
ZS “Bangas”, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
• Saimniecībā ir izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Austris Vārna
ZS “Dālderi”, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Guntars Kauliņš
ZS Lieknes, Matkules pagasts, Tukuma novads
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Nav iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Vēsma Veģere
ZS “Urštēni”, Rundāle
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
Ivars Punka
ZS “Palejas”, Rundāle
• Saimniecībā nav izvietoti bišu stropi
• Saimniecībā nav izvietotas vientuļo bišu viesnīcas
• Ir iespēja izvietot citu bitenieku bišu stropus saimniecībā
UZLĪME
‘Draudzīgs bitēm’
Zemnieku saimniecības, kas parakstīs memorandu un apņemsies īstenot labās prakses, saņems kvalitātes zīmi – uzlīmi “Draudzīgs bitēm”. Dzeltenā uzlīme uz lauksaimniecības tehnikas būs apliecinājums, ka zemnieks ievēro apputeksnētājiem draudzīgas prakses.
PIEVIENOJIES MEMORANDAM 'DRAUDZĪGS BITĒM'
Biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”
Reģ. Nr. 40008304855
Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Lietuvas iela 16A, LV-3023
Epasts: info@draudzigsbitem.lv
Biedrība "Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi"
Apvienības valdes priekšsēdētājs: Valters Zelčs
Komunikācijas vadītāja: Šarlote Mīdere
Seko mums sociālajos tīklos
Copyright © 2024 Biedrība "Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi"